Sylwetka absolwenta kierunku studiów I stopnia BIOLOGII

specjalność: BIOLOGIA CZŁOWIEKA

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku BIOLOGIA o specjalności  BIOLOGIA CZŁOWIEKA posiada następujące kwalifikacje:

w obszarze wiedzy:

 • wykazuje znajomość z zakresu podstawowych specjalności biologicznych
 • zna dobrze budowę anatomiczną człowieka, proces rozwoju osobniczego człowieka oraz psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania wzrastania i rozwoju człowieka
 • zna ekologię i ewolucję człowieka
 • posiada wiedzę z zakresu biologii populacji ludzkich i nowoczesnych metod w paleoantropologii
 • zna biologiczne uwarunkowania zachowań człowieka i innych naczelnych
 • zna podstawowe zasady ergonomii
 • zna i rozumie podstawowe zasady statystyki stosowane w naukach biologicznych
 • zna podstawy prawa autorskiego i prawa pracy,
 • zna terminologię biologiczną w języku angielskim

w obszarze umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji i pomiarów antropometrycznych w badaniach somatycznych człowieka, które są niezbędne np. w badaniach epidemiologicznych, pediatrii czy przy planowaniu ergonomicznych stanowisk pracy
 • potrafi identyfikować ludzkie kości i dokonywać pomiarów w badaniach osteologicznych
 • posiada wiedzę oraz doświadczenie na temat zasad postępowania w pracach wykopaliskowych i może współpracować z archeologami
 • posługuje się metodami badawczymi właściwymi dla prymatologii, paleoantropologii, demografii, ekologii człowieka i ergonomii
 • posiada umiejętność rozwiązywania podstawowych problemów z antropologii biologicznej, zbierania, gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych
 • potrafi zaprezentować wyniki badań np. w postaci prezentacji naukowej
 • wykorzystuje narzędzia technologii informacyjnej dla poszerzania wiedzy
 • wykorzystuje dostępne źródła informacji dla samokształcenia i doskonalenia zawodowego
 • posługuje się językiem angielskim na poziomie B II2

w obszarze kompetencji personalnych:

 • jest dobrze przygotowany do pracy w zespole
 • rozumie potrzebę dalszego kształcenia się i jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy
 • wykształca dyscyplinę pracy poprzez doskonalenie takich cech jak obowiązkowość, dokładność, punktualność

 

Antropologia